BDSwiss

Tại đây, bạn sẽ tìm thấy danh sách tài sản cơ sở hiện tại của chúng tôi sẵn có cho giao dịch CFD. Đối với mỗi tài sản cơ sở, bạn sẽ tìm thấy chênh lệch phù hợp thông thường, lãi suất qua đêm đối với vị thế bán và mua, cũng như yêu cầu ký quỹ. Ngoài ra, giờ giao dịch có thể được áp dụng cho mỗi tài sản được liệt kê.

Vui lòng lưu ý rằng chỉ chênh lệch được liệt kê tương ứng với loại tài khoản đã chọn của bạn (Cơ bản hoặc Đen) sẽ được áp dụng.

Chọn loại tài khoản

  • BDSwiss Basic
  • BDSwiss Black

Chọn lớp tài sản

Chọn Quốc gia

  • US
  • UK
  • France
  • Germany
  • Netherlands
  • Spain
  • Switzerland

 

 

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.